2015 Yılı Genel Kurulumuz da geçmiş yıl karlarını dağıtım kararı alacağız. mali tablolarımızı Vergi Usul Kanununa göre düzenledik.Ancak Bağımsız Denetim kapsamında olan şirketimiz Bağımsız Denetimden geçmedi. Kar dağıtabilir miyiz?

27.05.2016

seyyal

Soru

87

Cevap

5

Onaylı Cevap

0

Gösterim

200

1 Cevap

Y.Yavuz 27.05.2016

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ, BANKA MÜDÜRLERİ VE YMM’ler SUÇ İŞLİYOR

I- BAĞIMSIZ DENETİMİN SONUÇLARI

A-Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesine göre, denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Aynı Kanunun 424. Maddesine göre, Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucu doğurur.

B- Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde çeşitli maddelerinde aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir.

1- Ticaret Sicili Müdürlülerinde, Sicile yapılacak tesciller, gerçeği tam olarak yansıtmalı, üçüncü kişilerde yanlış izlenim bırakmamalı ve kamu düzenine aykırılık oluşturmamalıdır.

2- Denetime tabi şirketlerde, denetçinin genel kurulda seçilmesi ve yönetim kurulu, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini ticaret siciline tescil ettirmelidir.

3- Ticaret Sicil Müdürlüklerinde, Müdür ve Müdür yardımcılarının tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle görevlidir.

II- TİCARET SİCİL MÜDÜRLERİ HANGİ SUÇU İŞLİYOR?

Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarına göre bağımsız denetim kapsamında bulunduğu halde, genel kurulunda denetçi seçmemiş ve bağımsız denetim yaptırmamış olan anonim şirketlerin genel kurul kararını, “ Ticaret Siciline Tescil” işlemini gerçekleştiren Ticaret Sicil Müdürlükleri, kendilerine Kanun ve Yönetmelikler ile verilmiş olan kamu adına inceleme görevini yerine getirmemekle suç işlemektedirler.

Denetimden geçmemiş şirket bilanço ve yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayıldığı halde, Ticaret Sicil Müdürü, bilançonun onaylanmasına ilişkin Şirket genel kurul kararının tescil işlemi yapmak suretiyle, gerçeği yansıtmayan bir hususu tescil etmekte, üçüncü kişiler yanıltılmakta ve kamu düzenine aykırı davranılmasına sebebiyet verilmektedir.

Bu şirketler aşağıdaki kararları da genel kurullarında alamaz.

  • Kar dağıtamaz

  • Sermaye artıramaz,

  • Sermaye azaltamaz,

III- BANKA MÜDÜRLERİ VE YMM’LER DE SORUMLU

Benzer suçu, kredi başvurularında, bağımsız denetim kapsamında olduğu halde denetimden geçmemiş, bu nedenle düzenlenmemiş sayılan finansal tablolara göre kredi başvurusunu sonuçlandıran banka yöneticileri ile şirket hakkında tam tasdik raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirler de işlemektedir. Bunların da ilgili mevzuatlarına göre, soruşturulması ve haklarında gereken müeyyidelerin uygulanması gerekir.

Bu şirketlerin, ortakları ve alacaklıları, gerçeğe aykırı bilgi verildiği ve yanıltıldıkları iddiasıyla uğradıkları maddi zararlardan dolayı, TTK, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde, Ticaret Sicil Müdürleri ve YMM’ler aleyhine tazminat davası açabileceklerdir.

Nitekim bu hususlar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 14.07.2015 tarihli ve 74578864- 622-02-E.1357 sayılı yazıda açıkça belirtilmekte ve ilgililer uyarılmaktadır.

IV- BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER

Bakanlar Kurulunca, Aktif toplam, Net satış hasılatı ve Çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır.

2015 yılı için belirlenen hadler:
Aktif toplamı 50 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 100 milyon TL ve üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir.

2013 ve 2014 yıllarında bu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına girmiştir.

2016 yılı için belirlenen hadler: Aktif toplam 40 milyon TL ve üzeri, net satış hasılatı 80 milyon TL ve üzeri ve çalışan sayısı 200 kişi ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında söz konusu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetim kapsamına girmiştir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Uzman
Onaylı

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi