Döviz kazandırıcı hizmetler tebliği

28.06.2016

Y.Yavuz

Soru

30

Cevap

722

Onaylı Cevap

497

Gösterim

127

1 Cevap

Y.Yavuz 28.06.2016

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERİN VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILMASINA İMKÂN SAĞLAYAN “VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ” SÜRELERİ EKONOMİ BAKANLIĞI’NCA YENİDEN DÜZENLENDİ.

Düzenleme 28.Haziran.2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/4) İLE YAPILDI.

I- VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGELERİNİN SÜRELERİ:

Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 18 aydan, azami 24 (yirmi dört) aya çıkarılmıştır.

II- BELGE SÜRESİ PROJE SÜRESİ KADAR OLAN BELGELER

(İHRACAT: 2008/6) Sayılı Tebliği 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan belgelerde:

(a) bendi kapsamındaki; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1) Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

2) Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri,

3) Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4) Bu bendin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları, (b) bendi kapsamındaki; Savunma sanayii alanında,

1) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenmiş yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma sanayii açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten yerli imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

(e) bendi kapsamındaki; Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan, yatırım malına, sınai mamullere ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

(f) bendi kapsamındaki, Kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşımaları yüklenen yerli firmaların bu faaliyetleri,

(g) bendi kapsamındaki Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,

(ı) bendi kapsamındaki, Yerli firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi,

(j) bendi kapsamındaki Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesi ile ilgili üretim faaliyetleri, Kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilecektir.

III- BELGE SÜRESİ VADE İLE PARELEL OLAN BELGELER

Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilecektir.

IV-YAP İŞLET DEVRET PROJESİ BELGELERİ

Yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi ise yatırım projesi süresi kadar olacaktır.

V- EK SÜRE

Belge konusu iş tamamlanıncaya kadar yukarıdaki belgeler için ayrıca ek süre de verilebilecektir.

VI- EK SÜRE İÇİN BAŞVURU SÜRESİ

Yukarıda sayılan belgeler için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde gerekli belgelerle Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi halinde belgelerinin süresi uzatılacaktır. Bu 3 aylık sürenin bitiminden sonra ek süre alınması mümkün değildir.

VII- 28.HAZİRAN.2016 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN BELGELERİN DURUMU

28.Haziran.2016 tarihinden önce düzenlenen ihracat taahhüdü kapatılmış veya henüz kapatılmamış bulunan vergi resim harç istisnası belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen sürelerden (Ek süre dahil) aynen yararlanabileceklerdir.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Uzman
Onaylı

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi