Merhaba,
İstanbul'da taksicilik yapan bir arkadaşım taksisi çok eski olduğu için taksisini yenilemek istiyor. ÖTV'siz yenilenmesi mümkün mü? bu konuda ne yapmalı?

14.10.2016

seyyal

Soru

87

Cevap

5

Onaylı Cevap

0

Gösterim

216

3 Cevap

Y.Yavuz 14.10.2016

AKARYAKIT TÜKETİCİLERİ DERNEĞİ’NDEN

TAKSİ, MİNÜBÜS VE OTOBÜS İŞLETMECİLERİ TAŞITINIZI ÖTV’SİZ NASIL YENİLEYECEKSİNİZ?

Bu yılın başında kurulan Akaryakıt Tüketicileri Derneği, amaçlarını gerçekleştirmek için ilgililere götürdüğü çözüm önerileri kabul görerek kısa sürede hayata geçiriliyor.

Bu önerilerimizden birisi de “Taksici ve minibüs esnafının eskimiş ekmek teknesi taşıtlarını yenilemeleri halinde ÖTV alınmaması ve bu yenilemede esnafımıza Devletimizin katkı sağlamsı gerektiği önerimiz olmuştur. ”

Bu konuda gerekli yasa değişikliği (ÖTV KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 7.MADDE) önceki günlerde Meclisten geçerek kanunlaştı.

Maliye Bakanlığı 13.Ekim.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu “ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)” İLE BU UYGULAMANIN ESASLARNI BELİRLEDİ. BU ESASLAR ŞÖYLEDİR.

1-TAŞITINI ÖTV ÖDEMEDEN KİMLER YENİLEYEBİLECEK?

 • Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar,

 • Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar.

 • Şehir içinde kamuya ulaştırma hizmeti vermek amacıyla, kendisine ait taşıtlar vasıtasıyla yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan büyükşehir belediyeleri ile il ve ilçe belediyeleri (bu faaliyette kullandıkları taşıtlar için),

 • Kamu kurum veya kuruluşlarıyla (belediyeler dâhil) yapılan yolcu taşıma hizmet sunum sözleşmesi kapsamında faaliyette bulunan mükellefler. Bu işlerde kullandıkları taşıtı, ÖTV’siz yenileyebilecek. Bu istisna uygulamasında “şehir içi” ibaresi, bir ilin sınırları içinde kalan alanı ifade eder.

2- TİCARİ TAŞITI ÖTV’SİZ YENİLEMESİ MÜMKÜN OLMAYANLAR

 • Birinci fıkrada sayılanlardan 7.9.2016 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan ve ilgili mevzuata göre taşımacılık yapmaları konusunda yetkilendirilmemiş olanlar, ticari ilerde kullandıkları taşıtı ÖTV’siz yenilemeleri mümkün değildir.

 • Bu esnafın, 7.Eylül. 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettirmiş olmaları ticari taşıtını ÖTV’siz yenileme hakkını vermez.

 • Ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece faaliyetiyle ilgili olarak kendi personelini veya yükünü taşıyanlar, bu istisnadan yararlanamayacaktır.

 • Sadece araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar sürücü kursu, şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların, bu faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları mümkün değildir.

 • Maliki olmadıkları taşıtlarla ticari yük taşımacılığı veya şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanalar bu istisnadan yararlanamaz.

3- HANGİ TAŞITLAR ÖTV’SİZ YENİLENEBİLECEK

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin;

 • 87.02 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan (Sürücü dâhil 10 ve daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar),

 • Otobüs,

 • Midibüs,

 • Minibüs.

 • 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlardan,

 • Binek otomobilleri,

 • Yük taşımacılığında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olan motorlu araçlar,

 • 8701.20 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki yarı römorklar için çekicilerden,

 • 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar), Münhasıran yukarıda kapsamda olduğu belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, yine aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların ilk iktisabı istisna kapsamında olup bu taşıtlar ÖTV’siz yenilenebilecek.

4- ÖTV’SİZ YENİLEMEDE ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR

 • ÖTV’siz yenilenebilecek taşıtların, 7.Eylül.2016 tarihi itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanmak isteyen adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olması şarttır.

 • 7.Eylül.2016 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak yetkilendirme belgelerine kaydedilen taşıtlar ÖTV’siz yenilenemez.

 • ÖTV’siz yenilemeye konu edilecek taşıtların sadece elektrik motorlu, hibrid, LPG veya CNG’li (doğalgazlı) olması bu istisna uygulamasında önem arz etmez.

 • İlk iktisabından sonra LPG kiti montajı suretiyle tadil edilen taşıtlar, fabrika çıkışı LPG’li veya LPG’siz taşıtlar ÖTV’den müstesna olarak yenilenebilir.

 • İstisna uygulamasından, her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır. Aynı cins taşıttan kasıt, esas itibariyle Kanuna ekli (II) sayılı listenin aynı tarife pozisyon sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca aynı cinste kayıt ve tescil edilen taşıtlardır.

ÖRNEK 1: Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılan otobüsün yenilenmesi amacıyla, aynı faaliyet kapsamında kullanılmak üzere yalnızca otobüs iktisabında ÖTV ödenmeyecektir.
Dolayısıyla, kişilerin taşımacılık faaliyetinde kullandıkları otobüsü yenilemek amacıyla, istisna kapsamında ÖTV ödemeden minibüs almaları mümkün değildir. Bu minibüsün alımında ÖTV ödenecektir.

ÖRNEK 2- Gelir Vergisi mükellefi (A), yük taşımacılığında kullanılandığı kamyoneti yenilemek için yalnızca yeni bir kamyonet iktisabı halinde ÖTV ödemeyecektir.

Bu mükellefin kamyoneti yenileme kapsamında, kamyon veya yarı römorklar için çekici alması halinde, bu iktisabı ÖTV’siz gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu durumda ÖTV ödenir.

 • Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taksi olarak tescilli taşıtların ÖTV’siz yenilenmesi, aynı mahiyette taksi olarak tescil edilebilecek olan taşıtların ilk iktisabı halinde mümkündür.

 • ÖTV’siz yenileme uygulaması açısından Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin; 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamında yer alan ve hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilen taşıtların trafik tescil kuruluşlarınca taksi olarak tescil edilmiş olması halinde, bu taşıtların yerine, taksi olarak tescil ettirilmek üzere, aynı tür taşıtlar iktisap edilebileceği gibi, aynı tarife pozisyonunda yer alan ve binek otomobil olarak vergilendirilen taşıtların da iktisap edilebilmesi mümkündür.

 • 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen taşıtlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri istisna kapsamında olmadığından ÖTV’siz yenilenmeleri mümkün değildir.

 • 87.03 tarife pozisyon sırası kapsamında olup binek otomobili niteliğini haiz olmayan, ancak esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer taşıtlar (hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar) için söz konusu 1600 cm3 sınırlaması uygulanmaz.

 • Şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan/işletilen minibüs, midibüs ve otobüsler ile kendi personelini ve yükünü taşımak amacıyla kullanılan taşıtlar, bu istisna uygulamasının kapsamı dışında olduğundan bu taşıtlar ÖTV’siz yenilenemez.

5- ÖTV’SİZ TAŞIT YENİLEMEDE TEVSİKİ İSTENİLEN BELGELER

5.1. İlk İktisapta İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Taşıtını ÖTV’siz yenilemek isteyenlerin, maliki oldukları taşıtlarla fiilen yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiklerini tevsik etmeleri şarttır. Tevsik şu şekilde olacaktır.

5.1.1. Şehir İçinde Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar 2/4/1986 tarihli ve 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar uyarınca plaka tahdidi kararı alınan illerde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların, maliki oldukları ve istisnadan yararlanmak suretiyle yenilemek istedikleri taksi, dolmuş, minibüs/midibüs, umum servis taşıtları ve toplu taşıma araçları için, 7/9/2016 tarihi itibariyle, tahditli ticari plaka alınmış ve trafik tescil kuruluşlarınca tescil edilmiş olması şarttır.

Şehir içi yolcu taşımacılığında tahditli plaka uygulaması bulunmayan il ve ilçelerde ise, bu faaliyete ilişkin olarak ayrıca ilgili belediyelerce düzenlenmiş çalışma/işletme ruhsatnamesi ve/veya güzergah izin belgesine sahip olunması gerekir.

Bu kapsamda, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetini;

 • Maliki oldukları taksilerle icra edenlerden,

 • İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,

 • Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

 • Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

 • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

 • Maliki oldukları dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüsle icra edenlerden (servis taşımacılığı dâhil),

 • İlgili büyükşehir belediyesi veya belediye tarafından düzenlenmiş Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden bu belgeleri haiz olunduğuna ilişkin alınmış resmi yazı,

 • Güzergâh İzin Belgesi,

 • Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

 • Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

 • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi, İbrazı istenilecektir. Söz konusu belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan taşıma sözleşmesi kapsamında servis taşımacılığı hizmetinde kullanılan taşıtlar için yukarıda belirtilen belgelerin tamamının ibrazı istenilecektir.

Şehir içi toplu taşıma faaliyetinde kullanılan, belediyelere ait olanlar da dâhil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıtlar için, taşıtın araç tescil belgesi ile taşıtların yolcu taşımacılığında kullanıldığına ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen yazılı beyanın ibrazı yeterli olacaktır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Y.Yavuz 14.10.2016

5.1.2. Ticari Yük ve Eşya Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar

Maliki oldukları yarı römork için çekici, kamyon veya kamyonetlerle, ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yaptıkları faaliyete uygun olarak düzenlenmiş yetki belgesini haiz olmaları şarttır.

Ayrıca, bu belgenin ekindeki taşıt belgesinde, yenilemeye konu taşıt veya taşıtlara ilişkin bilgilerin bulunması gerekir. Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar için istisna uygulamasından yararlanılamaz. Bu kapsamda, istisna uygulanmasından yararlanmak isteyenlerden;

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Yetki Belgesi ve eki Taşıt Belgesi,

 • Araç Tescil Belgesi (Ruhsat),

 • Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,

 • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi, İbrazı istenilecektir.

Söz konusu belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı mümkündür. İstisna uygulamasından, yalnızca C2, C3, K1, K3, L1, L2, M1, M2, M3, N1 ve N2 yetki belgelerinden birine ve yetki belgesinin türüne göre, bunlara ilişkin taşıt belgelerine sahip olanlar faydalanabilir.

Bununla birlikte, söz konusu yetki belgeleri eki taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt kapsamında kaydedilen taşıtlar (finansal kiralamaya konu edilen taşıtlar hariç olmak üzere) için de münhasıran taşıt sahipleri tarafından istisnadan faydalanılabilir. Bu takdirde, taşıt sahiplerinin, sözleşme yaptıkları kişilerin Yetki Belgesi ve eki Taşıt Belgesini ibraz etmesi gerekir.

Söz konusu yetki belgelerine sahip olunsa dahi, ticari olarak yük ve eşya taşımacılığında kullanılmayan bir taşıt dolayısıyla istisnadan yararlanılmaz. Kendi işine ait yük veya eşya taşımacılığında kullanılan taşıtla düzenleme kapsamında bulunmadığından, bu faaliyetlere ilişkin yetki belgesi sahibi olunsa dahi söz konusu taşıtlar bakımından istisnadan yararlanması mümkün değildir.

 1. ÖTV’SİZ TAŞIT YENİLEME UYGULAMASININ SÜRESİ

  • ÖTV’si taşıt yenileme, 7/9/2016 tarihi ilâ 30/6/2019 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında ilk iktisabı yapılan taşıtlar için uygulanacaktır.

  • 30/6/2019 tarihinden önce siparişi verilmiş ve sözleşmeye bağlanmış olsa dahi bu tarihten sonra iktisap edilen taşıtlar bakımından istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

 2. İSTİSNA NASIL UYGULANACAK?

7.1. ÖTV’siz taşıt yenilemek isteyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılacak işlemler.

7.1.1. Yaptıkları faaliyetin türüne göre, yukarıda belirtilen belgeleri eksiksiz ÖTV mükellefine ibraz edeceklerdir. Belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda istisna uygulanmayacaktır.

7.1.2. İstisna kapsamındaki taşıtların ilk iktisabından önce, Maliye Bakanlığı’nın 13.Ekim.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu “ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN (SERİ NO: 2)” ekinde (EK:10) yer alan “Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek Taahhütname” düzenlenir ve ÖTV mükellefine verilir.

Kamu kurum ve kuruluşları için bu taahhütname aranmaz.

7.2. ÖTV Mükellefince Yapılacak İşlemler

7.2.1.Aranan belgelerin ibrazı şartıyla istisna kapsamındaki taşıtları ilk iktisap kapsamında teslim edenler ile bu taşıtlara ait ithalat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idareleri tarafından ÖTV uygulanmadan işlem yapılır.

7.2.2. ÖTV mükellefleri, istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez, ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu ÖTV tutarı, düzenlenen faturada; “….. şasi numaralı, …. plakalı ticari taşıtın yenilenmesi amacıyla, ÖTV Kanununun Geçici 7 nci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……… TL’dir.” şerhi ile gösterir.

7.2.3. İstisna uygulanarak teslim edilen taşıtlar için de mükellefler tarafından ÖTV Beyannamesi verilir, ancak beyannamede ÖTV hesaplanmaz.

7.2.4. İstisnadan yararlanan kişiden alınacak belgeler, satış faturasının aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisi ile alıcı tarafından düzenlenen Taahhütnamenin aslı, ÖTV mükelleflerince bir dilekçe ekinde beyannamenin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar ilk iktisapla ilgili işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir.

7.2.5. Vergi dairesince, beyanname ve söz konusu belgeler incelenerek istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir. Vergi dairesince yapılacak inceleme aşamasında tereddüt hâsıl olması halinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne müracaat edilebilir.

8- YENİLENEN ESKİ TAŞITIN PLAKASI, ÖTV ÖDENMEDEN ALINAN TAŞITA TAKILARAK TESCİL ETTİRİLECEKTİR.

İstisnadan yararlanmak suretiyle ÖTV’siz iktisap edilen taşıtın icra edilen ticari faaliyette kullanılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yenilenen eski taşıta ilişkin ticari nitelikteki tahditli plakanın, istisna kapsamında ÖTV ödenmeden iktisap edilen yeni taşıta takılması esastır.

Buna göre, plaka tahdidi uygulanan taşıtların yenilenmesi amacıyla iktisap edilen taşıtların, ilk iktisaplarıyla ilgili faturada gösterilen plaka dışındaki plakalara tescili mümkün değildir.

Tahditli plaka uygulaması kapsamında bulunmayan il ve ilçelerdeki taşıtların yenilenmesi amacıyla iktisap edilen taşıtların, icra edilen taşımacılık faaliyetine tahsis edildiği hususu, ilgili kurumlarca düzenlenecek izin belgesi, yetkilendirme belgesi, taşıt belgesi gibi belgelerin araç maliki tarafından yeni taşıtın ilk iktisabıyla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesine dört aylık süre içinde ibraz edilerek tevsik edilecektir.

9.YENİLEMEYE KONU EDİLEN ESKİ TAŞITIN 2 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARILMASI GEREKİR

İstisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen eski taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır.

Söz konusu taşıtla ilgili olarak, üçüncü kişilere yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneği, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren vergi dairesine ibraz edilmek suretiyle elden çıkarıldığı tevsik edilecektir.

10- YENİLENEN ESKİ TAŞITIN 2 YILIK SÜRE İÇİNDE ELDEN ÇIKARILMAMASI HALİNDE UYGULANACAK İŞLEM

Yenilenen eski taşıtın, 2 yıllık süre içinde devredilmemesi veya işletme kayıtlarından çıkarılmaması; bu süre içinde elden çıkarılmakla birlikte elden çıkarıldığına ilişkin belgelerin süresinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmemesi halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler (ÖTV ve ÖTV’den kaynaklanan KDV), istisnadan faydalanan alıcıdan vergi aslının bir katı olan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi kapsamında taşıtın, tekrar tescil edilmesine imkân bulunmayacak şekilde eski taşıtın hurdaya ayrılması suretiyle işletme kayıtlarından çıkarılmasında ÖTV aranmaz.

İstisnadan yararlananın ölümü halinde, yukarıda belirtilen yükümlülükler yasal varislerince yerine getirilir.

ÖRNEK 1: Taksici Ahmet Bey, 13.Ekim.2016 tarihinde taksicilik faaliyeti yaptığı taşıtı ÖTV’siz yenilemiş ve aynı plaka ile yeni taşıtı tescil ettirmiştir. Ahmet Bey, 13.Ekim. 2018 tarihine kadar eski taşıtı devretmesi veya hurdaya çıkarması halinde şartlarını yerine getirmiş sayılacaktır.

 1. İSTİSNA KAPSAMINDA İKTİSAP EDİLEN TAŞITIN 3 YIL İÇİNDE DEVRİ HALİNDE EKSİK ALINAN VERGİLER İKMAL EDİLİR

İstisna uygulaması kapsamında ÖTV’siz iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;

 • Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,

 • Şehir içi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, istisnadan yararlanandan, alınır.

ÖRNEK 1- Taksici (A), 14.Ekim.2016 tarihinde mevcut taksiyi ÖTV ödemeden yenilemiştir. Bu taksici esnafın yeni taşıtı 14.Ekim.2019 tarihinden önceki bir tarihte satması durumunda bu otomobilin ilk iktisabında tahsil edilmeyen ÖTV kendisinden tahsil edilecektir.

ÖRNEK 2-Maliki olduğu minibüs ile şehir içi öğrenci servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan (B) Limited Şirketi, 15.Ekim.2016 tarihinde mevcut minibüsü ÖTV ödemeksizin yenilemiştir. Ancak anılan şirket yeni aldığı bu minibüsü 15.Ekim.2019 tarihinden önceki bir tarihte servis hizmeti faaliyetinden çekerek özel işlerinde kullanmaya başlamıştır.

Bu durumda, 3 yıl dolmadan servis hizmetinden çekilen bu minibüs için zamanında ödenmeyen ÖTV adı geçen şirketten tahsil edilecektir.

Ancak bu taşıtın 3 yıllık süre içinde kaza nedeniyle hurdaya ayrılması durumunda ÖTV istenmeyecek.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Y.Yavuz 14.10.2016

12- ÖTV’SİZ ALINAN TAŞITIN 3 YIL İÇİNDE AYNI ŞARTLARI TAŞIYANLARA DEVRİ HALİNDE ÖTV TAHSİL EDİLMEZ

İstisna kapsamında ÖTV ödenmeden ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz başka mükelleflere satışı veya devri halinde, bu uygulama kapsamında ÖTV aranmaz.

Ancak, bu durumda istisna uygulamasında ibrazı zorunlu belgelerin, yeni alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ayrıca ibraz edilmesi gerekir.

Bu durumda, taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verilir.

ÖRNEK: Taksici (A), 16.Ekim.2016 tarihinde mevcut taksiyi ÖTV ödemeksizin yenilemiştir. Taksici (A), yeni taşıtı 15. Ağustos.2016 tarihinde taksici (B)’ye satmıştır. Taksici (B) ÖTV istisnası uygulaması için aranan tüm şartlara haiz olup, bu durumunu satın aldığı aracın ilk iktisabında satıcı tarafından gerekli belgelerin ibraz edildiği vergi dairesine ibraz ettiği belgelerle de tevsik etmiştir. Bu durumda satış işlemi 3 yıl içinde yapılmış olmakla birlikte aynı şartları taşıyan başka bir taksici esnafa araç satıldığından ilk iktisabı yapan taksici (A)’dan dan ÖTV istenmeyecektir.

13- ÖTV ÖDENMEKSİZİN SATIN ALINAN TAŞITIN HURDAYA ÇIKARILMASI DURUMUNDA ÖTV TAHSİL EDİLMEYECEK

ÖTV’den istisnası kapsamında ÖTV ödenmeksizin ilk iktisabı yapılan taşıtın;

 • Deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması,

 • Taşıtın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTV mükellefine iade edilmesi veya işlemden vazgeçilmesi, Hallerinde, bu işlemler istisnadan yararlanamayanlara satış veya devir olarak değerlendirilmeyecek ve ilk iktisabı yapan alıcıdan ÖTV istenmeyecektir.

 • ÖTV’siz İktisap edilen taşıtın hurdaya çıkarılmış olması, aynı kişiye aynı tür yeni bir taşıtı ÖTV’siz alma hakkı sağlamaz. Bu kişi taşıtı ÖTV ödemek suretiyle yenileyebilecektir.

14- ŞARTLARA UYULMADIĞI HALDE İSTİSNANIN UYGULANMASI DURUMUNDA SORUMLULUK KİMDE OLACAK?

Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında ÖTV’siz taşıt teslim edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte, motorlu araç ticareti yapanlardan aranır.

Muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde taşıt iktisap edildiğinin tespiti halinde ise ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap edilen, bunun adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden) aranır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

0

Cevap vermek için üye olun

Üye Ol

Üye iseniz giriş yapın

Üye Girişi